Linux dizin yapısı ve yönetimi

Dizin, yalnız işi dosya adlarını ve ilgili bilgileri depolamak olan bir dosyadır. Sıradan, özel ya da dizindeki tüm dosyalar dizinlerde bulunur.
Unix, dosyaları ve dizinleri düzenlemek için hiyerarşik bir yapı kullanır. Bu yapıya genellikle bir dizin ağacı denir. Ağacın tek bir kök düğümü, eğik
çizgi karakteri ( / ) ve diğer tüm dizinler altında bulunur.


Giriş Dizini
İlk giriş yaptığınızda kendinizi bulduğunuz dizine ana dizininiz denir. Dosyalarınızı düzenlemek için oluşturacağınız ana dizininizde ve alt dizinlerinizde işinizin çoğunu yapacaksınız.

Aşağıdaki komutu kullanarak istediğiniz zaman ana dizininize gidebilirsiniz –
cd ~ = Bu komut ile ana dizininize gidebilirsiniz.
cd ~username = Burada ~ giriş dizinini gösterir. Başka bir kullanıcının ana dizinine bu komutla gidebilirsiniz.
cd – = Son dizininize gitmek için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.

Linuz Mutlak ve Göreceli Yol Adları

Dizinler, kök (/) üstte olacak şekilde bir hiyerarşide düzenlenir. Hiyerarşi içindeki herhangi bir dosyanın konumu, yol adı ile açıklanır.

Bir yol adının elemanları / ile ayrılır. Bir yol adı mutlaktır, eğer kök ile ilişkili olarak tanımlanmışsa, mutlak yol adları her zaman / ile başlar.

Aşağıda, mutlak dosya adlarına bazı örnekler verilmiştir.
/etc/passwd
/users/sjones/chem/notes
/dev/rdsk/Os3

Bir yol adı, geçerli çalışma dizininize göre de olabilir. Göreli yol adları hiçbir zaman / ile başlamaz. Kullanıcının giriş dizinine göre bazı yol adları şöyle görünebilir –
chem/notes
personal/res

Herhangi bir zamanda dosya sistemi hiyerarşisinde nerede olduğunuzu belirlemek için, geçerli çalışma dizinini yazdırmak için pwd komutu;


Dizinleri listelemek
Bir dizindeki dosyaları listelemek için aşağıdaki sözdizimini kullanabilirsiniz – ls Documents diyerek dizindeki dosyaları listeledim.

Dizin oluşturmak
Dizinler mdir komutu ile oluşturulur.

mkdir ayse fatma

Yukarıda diyerek /home/username dizinin altında ayse ve fatma adında 2 dizin aoluşturdum

Üst dizin oluşturma
Şimdi üst dizinlerin nasıl oluşturulacağını anlayacağız. Bazen bir dizin oluşturmak istediğinizde, onun üst dizini veya dizinleri olmayabilir. Bu durumda, mkdir aşağıdaki gibi bir hata mesajı verir –

$mkdir /tmp/amrood/test
mkdir: Failed to make directory "/tmp/amrood/test"; 
No such file or directory
$

Bu gibi durumlarda,  mkdir komutuna  -p seçeneğini belirleyebilirsiniz. Sizin için gerekli tüm dizinleri oluşturur.  Örneğin - 

Home/kaan dizini altında telefon üst dizini, onun altında hasantelefon üst dizini ve onun altında 90534311332 dizinini oluşturdum. 


Dizinleri kaldırma

Dizinleri Kaldırma
Dizinler rmdir komutu kullanılarak aşağıdaki gibi silinebilir –
rmdir ayse

Aynı anda birden çok dizini aşağıdaki gibi kaldırabilirsiniz –
rmdir dizinadi1 dizinadi2 dizinadi3

Dizinleri Değiştirme
Bir giriş dizinine geçmekten daha fazlasını yapmak için cd komutunu kullanabilirsiniz . Geçerli bir mutlak veya göreceli yol belirterek herhangi bir dizine geçmek için kullanabilirsiniz. Sözdizimi aşağıdaki gibidir –
cd /home/kaan/ayse ile ayse dizinine geçiş yaptım.

Dizinleri Yeniden Adlandırma
Mv (move) komutu ayrıca bir dizin yeniden adlandırmak için kullanılır. Sözdizimi aşağıdaki gibidir –
mv eskidosyaadi yenidosyadi


Linux’ta tek nokta(.) çift nokta(..)
Dosya adı. (nokta) geçerli çalışma dizinini temsil eder; ve dosya adı .. (nokta nokta) geçerli çalışma dizininin üzerinde bir üst düzey olan ve genellikle üst dizin olarak adlandırılan dizini temsil eder.

/ Etc / mysql dizininde olduğunuzu ve üst dizine, yani / etc / dizinine geçmek istediğinizi varsayalım. Sonra cd kullanın ..:

Ve geçerli dizin bash dosyasındaki bir dosyanın yolunu ayarlamak istiyorsanız, kullanın. şu dosya adıyla: ./filename


Leave A Comment