Yeni Kelimeler

Equivalent (e’ku’vılınt) = eşdeğer,denk,karşılık Is $50 equivalent to about £30?

Tevafuk = birbirine denk gelme, latîfâne bir şekilde uyum içinde olma

Teşekkül = belli bir varlık ve biçim kazanma, oluşma. kurulma.

As of: itibariyle, as of today.

Heritage: Miras

Müstağni: İhtiyaç ve eksiklik duymayan, elinde olanla yetinen (kimse), tok, doygun

Veciz: kısa ve öz anlatım, söz

Telakki: Görüş,anlayış,değerlendirme. Cemil Beyin telakkilerine katılmasam da saygı duyuyorum

Gloomy : Kasvetli

Despise: Küçümsemek, hor görmek

Tekamül: Olgunlaşma, gelişme,evrim

İrfan: Bir olguyu anlama, bilme ve güçlü sezgi yetisi

Myth: Efsane, Mit

Gospels : İnciller Torah: Tevrat Bible: İncil New Testament: Yeni ahit Old Testament: Eski ahit

Leave A Comment